VšĮ VILNIAUS INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ LICĖJAUS PRIVATUMO POLITIKA - Vitlio darželis

Į pasaulį per žaidimą

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus interneto svetaine www.vitlicejus.lt (toliau – Interneto svetainė).
2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjui informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.
3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI

4. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate interneto svetainėje joje lankydamiesi:
4.1. IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);
4.2. Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą Jūsų pateikiamą informaciją, kurią patys suteikiate norėdami su mumis susisiekti ir pildydami užklausos formą interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų užklausas, pateiktas naudojantis mūsų interneto svetaine.
5. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III. KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
6.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
6.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
6.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymą;
6.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
6.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
6.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
6.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
6.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

IV. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

7. Jūs turite teisę:
7.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
7.2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
7.3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
7.4. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
7.5. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
7.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
7.7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
7.8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjų raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu info@vitliolicejus.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Ateities g. 44, Vilnius.
9. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
10. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.
11. Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
12. Gavusi Jūsų prašymą, VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
13. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

IV. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

14. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
15. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

V. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

16. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
18. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
19. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu info@vitliolicejus.lt arba paštu adresu Ateities g. 44, Vilnius.

 

 

2023. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus. Visos teisės saugomos.
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymai šioje svetainėje būtų patogesni. Toliau naršydami šiame puslapyje Jūs sutinkate su šio puslapio privatumo politika.
SUTINKU PRIVATUMO POLITIKA