Privatumo politika | Privatus darželis Vilniuje

Į pasaulį per žaidimą

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Atnaujinta ir patvirtinta

VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus direktorės

2023 m. Rugsėjo mėn. 15 d.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šioje VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikoje rasite informaciją apie pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus, procedūras, technines bei organizacines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

1.2. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus (toliau – Darželis) privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) yra skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi Darželio paslaugomis arba teikia paslaugas Darželiui arba kai Darželis yra darbdavys.

1.3. Mes siekiame glaudesnio ir nuoširdesnio bendravimo bei abipusio pasitikėjimo, gerbiame ir saugome kiekvieno Darželio kliento, darbuotojo, mokinio ir jo tėvų arba kitų teisėtų globėjų, Darželio svetainių https://vitliodarzelis.lt ir www.facebook.com/vitliodarzelis lankytojo privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų Darželiui pateiktus savo asmens duomenis.

1.4. Politika skirta viešai informuoti Jūs, kaip mes renkame, naudojame, dalinamės ir tvarkome Jūsų Darželiui pateiktus asmens duomenis ir nesvarbu, ar Jūs bendraujate su mumis žodžiu, raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

1.5. Darželis Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko vadovaudamasis BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimais.

1.6. Šioje Politikoje mes siekiame viešai informuoti Jūs apie pagrindinius Jūsų asmens duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir saugojimo principus, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kas, kada ir kokiais tikslais ir tvarka gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis. Šioje Politikoje taip pat nustatomi Jūsų, kaip asmens (duomenų subjekto) teises, Jūsų prašymų dėl teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. Kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkyma gali būti pateikta Darželio paslaugų teikimo ir/ar kitose sutartyse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Švietimo ir mokslo ministerijos, steigėjo teisės aktuose ir Darželio lokalinėse teisės aktuose (taisyklėse).

1.7. Naudodamasis Darželio teikiamomis paslaugomis, tęsdamas naršymą Darželio internetinėje svetainėje arba pateikdamas Darželio administracijai savo asmens duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, Jus, kaip duomenų subjektas, patvirtinate, kad susipažinote su šia Politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Su šią Politiką galima susipažinti bet kuriuo metu Darželio internetinėje svetainėje https://www.vitliodarzelis.lt skiltyje „Privatumo politika“.

1.8. Darželio internetinės svetainės lankytojai, mokiniai, mokyklinio amžiaus vaikų tėvai, globėjai ir kiti Darželio klientai laikomi susipažinęs su šia Politika ir ją perskaitęs, kai laisva valia išreiškia Darželiui savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui.

1.9. Darželio administracija gali periodiškai šią Politiką atnaujinti ar pakeisti paskelbdami naują Politikos versiją Darželio internetinėje svetainėje esanti adresu https://www.vitliodarzelis.lt skiltyje „Privatumo politika“ ir rekomenduojame Jums periodiškai peržiūrėti Darželio atnaujinta arba pakeista Politiką internetinėje svetainėje, kad įsitikintumėte, jog esate tinkamai informuoti apie šios Politikos pakeitimus.

1.10. Šios Politikos sąlygos Jums taikomos kiekvieną kartą apsilankius Darželio ofise adresu: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius arba Darželio internetinėje svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

1.11. Jei nesutinkate su šios Politikos sąlygomis, turite teise nesilankyti Darželio internetinėje svetainėje arba ofise, nesinaudoti Darželio internetinės svetainės turiniu ir Darželio teikiamomis paslaugomis.

1.12. Darželio internetinės svetainės lankytojai, mokyklinio amžiaus vaikų tėvai ir kiti duomenų subjektai pateikdamas Darželio administracijai savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Darželio internetinėje svetainėje ir/ar naudodamasis Darželio paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Darželis juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje, duomenų subjekto sutikime bei Darželio lokaliniuose teisės aktuose (taisyklėse) ar sutartyse nurodytais tikslais ir tvarka.

1.13. Fiziniai asmenys (Duomenų subjektai), kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų Darželio administracijai be savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimo per Darželio internetinę svetainę.

 

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2.1. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika – asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos, kurių Licėjus, kaip duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas laikosi.

Duomenų valdytojas – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus, juridinio asmens kodas: 302562877, registracijos adresas: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius. Tel. +370 67244370. El. paštas: info@vitliodarzelis.lt kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų ir duomenų subjektų kategorijas bei asmens duomenų tvarkymo priemonės.

Internetinė svetainė – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus internetinė svetainė esanti adresu https://www.vitliodarzelis.lt kurioje svetainės lankytojas gali laisvą valią duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, sutarties vykdymo ir kitais tikslais.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie gyvą fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais Duomenų subjekto duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, diplomų ir sertifikatų duomenys, duomenys apie turimą turtą, duomenys apie sveikatą, veido atvaizdas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris.

Duomenų subjektas – gyvas fizinis asmuo kurio tapatybė nustatyta ir kurio asmens duomenis Darželis (Duomenų valdytojas) valdo ir tvarko nustatytais tikslais.

Kandidatas į Duomenų valdytojo darbuotojus – fizinis asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Licėjuje vykdomoje personalo atrankoje.

Duomenų valdytojo darbuotojas – fizinis asmuo, kuris su Darželio administraciją yra sudaręs darbo sutartį.

Duomenų valdytojo už asmens duomenų tvarkymą atsakingas darbuotojas – Darželio darbuotojas, kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su fizinių asmenų (Duomenų subjektų) asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas Darželio vardu.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri pagal sutartį tvarko fizinių asmenų (Duomenų subjektų) asmens duomenis Darželio vardu.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su fizinių asmenų (Duomenų subjektų) asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Tiesioginė rinkodara – Darželio veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti fizinėms asmenims (Duomenų subjektams) paslaugas, progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl teikiamų ar siūlomų paslaugų.

Susistemintas rinkinys – Darželio bet kuris susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų asmens duomenų rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu.

Kompiuterinė įranga – Darželio kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos ir kita Licėjui teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar kitais pagrindais) priklausanti kompiuterinė įranga ir joje esanti programinė įranga, tame tarpe elektroninė pašto dėžutė, bendravimo interneto tinklu programos, debesų kompiuterijos paslaugos, interneto prieiga.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia Darželio administracijai duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad Licėjuje būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Duomenų subjekto asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Valdžios institucijos ir įstaigos – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriems tiesioginiu Darželio direktorės įgaliojimu leidžiama tvarkyti fizinių asmenų (Duomenų subjektų) asmens duomenis Darželio vardu.

Besikreipiantis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo besidomintis Darželio teikiamomis paslaugomis, ar norintis susisiekti su Darželio administracija kitais klausimais.

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs sutartį su Darželio administraciją dėl paslaugų teikimo.

Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės) Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 2791445. Faks. (8 5) 261 94 94. El. paštas: ada@ada.lt , E. pristatymo dėžutė: 188607912.

 

3. KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS ?

3.1. Tvarkydami Jūsų Darželio administracijai patikėtus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Jūsų tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi saugomi tokia forma ir terminais, kad jais naudotis būtų galima ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

 

4. KOKIĄ INFORMACIJĄ IR KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME, TVARKOME IR NAUDOJAME JŪSŲ PATEIKTUS ASMENS DUOMENIS ?

4.1. Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų Darželio administracijai pateiktus asmens duomenis, vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, o taip pat Darželio lokaliniais teisės aktais.

4.2. Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų Darželio administracijai pateiktus asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 1. Jeigu Jūs lankotės Darželio internetinėje svetainėje, mes renkame informaciją apie interneto svetainės lankytojus bei kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie Darželio internetinės svetainės. Darželio internetinėje svetainėje registracijos metu Jūsų paprašys pateikti asmens duomenis ir sutikimą rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Darželio administraciją galėtu pateiktį Jums Jūsų užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie Darželio veiklą ir teikiamas paslaugas. Savo Darželio administracijai duota sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis galite bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresų: info@vitliodarzelis.lt ;
 2. Jeigu Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį dėl Darželio paslaugų teikimo, sutarties vykdymo, Jūsų užsakymų administravimo ir lojalumo programos administravimo tikslais, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis ir informaciją, kurią mums Jūs pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu. Šią informaciją tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 3. Kad galėtume Jus konsultuoti dėl įdarbinimo į Darželyje esančius laisvus darbo vietos ir įvertinti Jūsų kandidatūra, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, šeiminę padėtį, apie Jūsų pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus kitiems subjektams, bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu. Šią informaciją ir Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 4. Kad galėtume Jus konsultuoti ir suteikti informaciją apie Darželio teikiamas paslaugas, susisiekti su Jumis, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šią informaciją saugome ne ilgiau nei to reikia Jūsų užklausai atsakyti;
 5. Kad galėtume Jums teikti Darželio paslaugas pagal sutartį ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, mes renkame ir tvarkome Jūsų ar Jūsų atstovo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šiuo tikslu mes naudojame Jūsų pateiktus banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį, duomenis apie Jūsų su Darželio administraciją sudarytus sandorius bei kitus duomenis ir informaciją kuri reikalinga sutarties vykdymui. Analizuojame Jūsų naudojimosi Darželio paslaugomis, kad galėtume tinkamai informuoti Jus apie paslaugos teikimo sutrikimus, pristatyti teikimų paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas. Jūsų pateiktus duomenis, surinktus teikiant Jums Darželio paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės paslaugomis ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 6. Kad galėtume su Jumis bendrauti, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl Darželio paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus, siųsti svarbius pranešimus dėl paslaugų teikimo, taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo, siųsti įspėjimus dėl saugumo mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį. Duomenis, surinktus teikiant Jums Darželio paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės Darželio paslaugomis ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 7. Darželio klientų įsiskolinimo valdymo tikslais ir kad galėtume valdyti klientų įsiskolinimus Darželiui, mes renkame ir tvarkome skolininko vardą, pavardę, asmens kodą, (arba gimimo datą), asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, duomenis apie įsiskolinimo dydį, skolininko pajamas, darbovietę, turimą turtą, finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, skolų ir mokėjimų istoriją. Jeigu Darželio skolininkas yra miręs mes renkame ir tvarkome informacija apie skolininko mirties faktą ir datą. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia įsiskolinimo valdymo tikslui pasiekti atsižvelgiant į Darželio teisėtą interesą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų terminų;
 8. Kad galėtume valdyti ir apsaugoti Darželio teisėtus interesus ir siekdami laikytis BDAR, ADTAĮ, o taip pat Darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, Lietuvos Respublikos teismų ar teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, mes galime tvarkyti asmens duomenis ir informaciją apie Jūsų teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate bei kitą aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei to reikia šiam tikslui pasiekti ir atsižvelgiant į Darželio teisėtą interesą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų.

4.3. Vykdant Darželiui Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus ir pareigas, Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti ir iš kitų šaltinių: Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, iš Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų ir kitų Lietuvos Respublikos registrų bei valstybės institucijų. Iš UAB Creditinfo Lietuva, Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių ir iš kitų Lietuvos Respublikos įstaigų. Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas padeda Darželio administracijai valdyti, tobulinti ir vystyti Darželio veiklą, leidžia aktualizuoti ir palengvinti mūsų bendravimą ir jį labiausiai pritaikyti asmeniškai Jums.

4.4. Rinkdami ir naudodami Jūsų Darželio administracijai pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių teisėtai gautus Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 1. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Netvarkyti ir nenaudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus;
 3. Tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas ir saugumas;
 4. Įsipareigojame užtikrinti, kad Darželyje nebūtų tvarkomi pertekliniai Jūsų asmens duomenys;
 5. Įsipareigojame tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra ar buvo tvarkomi.
 6. Įsipareigojame būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, vykdyti Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

4.5. Darželio administraciją nerenka ir netvarko Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

 

 

5. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENYS IR INFORMACIJĄ?

 

5.1. Darželio administraciją naudoja įvairias Jūsų asmens duomenų saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją ir asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

5.2. Iš Darželiui asmens duomenų tvarkymo paslaugas teikiančių Duomenų tvarkytojų (tiekėjų) reikalaujame naudoti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų ir informacijos saugumą.

5.3. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informacijos perdavimo, internetu ar elektroniniu paštu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Darželio administracijos veiksmų. Informuojame Jūs, kad teikdami Darželio administracijai informaciją ar asmens duomenis Jūsų pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis ir ne per Darželio naudojamas elektronines sistemas, turėtumėte būti atsargūs.

5.4. Jūsų Darželio administracijai pateiktus asmens duomenis saugome spausdintuose dokumentuose ir Darželio informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų numatytų paslaugų teikimo sutartyje, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir saugomi tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti sutarties vykdymo ar dokumentų archyvavimo tikslais laikantis Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir terminų.

5.5. Darželio administracija taiko ir naudoja skirtingus Jūsų asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus ir į Darželio teisėtą interesą.

5.6. Išimtys dėl asmens duomenų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Jūsų (duomenų subjektų) teisių ir atitinka Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

5.7. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų tvarkymas ir saugojimas Darželyje gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad galėtume apsiginti nuo Jūsų pateiktų pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti Darželio teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl Jūsų neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys yra reikalingi tinkamam ginčo, skundo ar Darželio ieškinio išsprendimui;
 • Esant kitiems Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems pagrindams.

5.8. Pasibaigus sutartyje ir Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminams, jei jie nebuvo pratęsti, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti.

 

6. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

6.1. Jūs, kaip Duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikdami rašytinį prašymą Darželio administracijai, adresu: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius arba išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu:

 1. info@vitliodarzelis.lt

susipažinti su šią Politiką, Jūsų Darželyje tvarkomais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi ir kokias tikslais.

6.2. Jūs turite šias teises:

 • teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, arba kai Jūsų asmens duomenis tvarkomi siekiant teisėtų Darželio interesų;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų Darželio administracijai pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ar tvarkytojui arba pateikti Jūsų asmens duomenis tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte pats (pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų asmens duomenų tvarkymui duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.3. Atsakymą į Jūsų pateikta prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai turėsime teisę pratęsti Jūsų prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, mes apie tai Jūs informuosime atskirai raštų ar Jūsų nurodytu el. paštų.

6.4. Jeigu mes atsisakysime tenkinti Jūsų pateikta prašymą, kai bus nustatytos BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus papildomai informuosime raštu arba Jūsų nurodytu el. paštų pateikdama motyvuota atsakymą.

 

7. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

7.1. Darželio administracija užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą vadovaudamasi BDAR, ADTAĮ, tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Darželio lokaliniais teisės aktais, todėl Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime perduoti laikydamiesi tik šių teisės aktų reikalavimų ir tik pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis, išskyrus Darželio pasitelktus duomenų tvarkytojus.

7.2. Mes šioje Politikoje nurodytų ir Jūsų pateiktu asmens duomenų tvarkymui turime teisę ir galime pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus:

 • duomenų centrų, interneto svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones;
 • dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančias įmones;
 • programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones;
 • informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones;
 • ryšio ir teisinės paslaugas teikiančias įmones;
 • naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

 

7.3. Duomenų tvarkytojai Darželio vardu turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Darželio (Duomenų valdytojo) nurodymus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina siekiant tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje Duomenų tvarkytojams nustatytus įsipareigojimus.

7.4. Darželio administracija įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad jo pagal sutartį pasamdyti Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines Jūsų asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones.

7.5. Laikydamiesi Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 

 • Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra;
 • Lietuvos Respublikos teismams, notarams, antstoliams ir kitoms teisėsaugos ir ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus pagal jų raštu pateiktą prašymą;
 • Lietuvos Respublikoje veikiančioms įmonėms, teikiančioms Licėjui skolų išieškojimo, audito atlikimo, mokymų organizavimo, vaizdo stebėjimo ir apsaugos paslaugas;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai yra susiję su Darželio paslaugų teikimu, pirkimais, veiklos ir teikiamų paslaugų reorganizacija ar vykdant panašius pokyčius.

 

7.6. Visais atvejais iš Duomenų gavėjo Darželio administracija reikalaus asmens duomenų tiekimo teisinio pagrindo. Nesant teisinio pagrindo – Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims Darželio administracija neteisk.

7.7. Darželio administracija neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Darželio Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika atnaujinama ne račiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

8.2. Darželio Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės skelbiamos Darželio internetinėje svetainėje: https://www.vitliodarzelis.lt skiltyje „Privatumo politika“.

8.3. Dėkojame, kad Jūs pasirinkote ir naudojatės VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus paslaugomis ir mes stengiamės, kad VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus teikiamos paslaugos atitiktų Jūsų lūkesčius.

__________________________________

 

2024. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus. Visos teisės saugomos.